Эрхэм зорилго

Нийгмийн эрүүл мэндийн бүс нутгийн хэмжээний тэргүүний мэргэжилтэнг бэлтгэн, нотолгоонд суурилсан мэдлэг, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллөөр дамжуулан нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулахад оршино

Эрхэм зорилго

Нийгмийн эрүүл мэндийн бүс нутгийн хэмжээний тэргүүний мэргэжилтэнг бэлтгэн, нотолгоонд суурилсан мэдлэг, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллөөр дамжуулан нийтийн эрүүл мэндийг сайжруулахад оршино

Мэдээ мэдээлэл

Тоон мэдээлэл

Оюутан

0

+

Багш

0

+

Тэнхим

0

+

Холбоо барих