Их сургуулийн багшийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр, АШУҮИС-ийн хөгжлийн бодлогын багшлах шилдэг боловсон хүчнийг бүрдүүлэх тэргүүлэх зорилгын хүрээнд багшийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн болон хувь хүний мэдлэг, чадвар, хандлагын тасралтгүй хөгжүүлэх, шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгын хүрээнд “НЭМС-ийн багшийн дэд хөтөлбөр”-ийг төлөвлөгөөг 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдөр тус сургуулийн захиралаар батлуулан, мөрдөн ажиллаж байна. 
Багшийн хөгжил

НЭМС-ийн Багшийн хөгжил

НЭМС-ийн Багшийн карьерийн зураглал

Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө